ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍


  1. ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍

 1. ഞാന്‍ ആരാണ്?രമണമഹര്‍ഷി
 2. ജ്ഞാനേശ്വരി ഗീതസന്ത് ജ്ഞാനേശ്വര്‍
 3. ലഘുയോഗവാസിഷ്ഠസംഗ്രഹംസ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി
 4. മനീഷാപഞ്ചകം – ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍, വ്യാഖ്യാനം പ്രൊഫ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 5. അറിവ്ശ്രീനാരായണഗുരു , വ്യാഖ്യാനം പ്രൊഫ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 6. ഏകശ്ളോകി – ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍, വ്യാഖ്യാനം പ്രൊഫ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 7. ഭഗവദ്‌ഗീത (മലയാളം അര്‍ത്ഥസഹിതം)
 8. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം (മലയാളം അര്‍ത്ഥസഹിതം)
 9. അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍
 10. ജ്ഞാനപ്പാനപൂന്താനം നമ്പൂതിരി
 11. നാരായണീയംമേല്‍പ്പത്തൂര്‍ നാരായണ ഭട്ടതിരി
 12. നാരായണീയം (അര്‍ത്ഥസഹിതം)
 13. ഭഗവാന്‍ രമണമഹര്‍ഷി സംസാരിക്കുന്നു – ശ്രീ ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 14. ശ്രീരമണമഹര്‍ഷി (ജീവചരിത്രം) - ശ്രീ വി. കെ. ശങ്കരന്‍
 15. ശ്രീ രമണധ്യാനം - ശ്രീ വേലൂര്‍ ഐരാവത അയ്യര്‍
 16. ലളിതാ സഹസ്രനാമ സ്തോത്രം
 17. വിഷ്ണുസഹസ്രനാമം വ്യാഖ്യാനം - ശ്രീ പി. കെ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള
 18. യോഗസൂത്രം (അര്‍ത്ഥസഹിതം) – പതഞ്ജലി മഹര്‍ഷി
 19. അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതിചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 20. ക്രിസ്തുമതച്ഛേദനംചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 21. ആത്മോപദേശശതകംനാരായണഗുരു
 22. ആത്മോപദേശ ശതകം – വ്യാഖ്യാനം സ്വാമി സുധി
 23. ജനനീ നവരത്നമഞ്ജരി – വ്യാഖ്യാനം സ്വാമി സുധി
 24. ശ്രീനാരായണഗുരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍
 25. ശ്രീ വിവേകാനന്ദ സൂക്തങ്ങള്‍
 26. സത്യാര്‍ത്ഥപ്രകാശംസ്വാമി ദയാനന്ദസരസ്വതി
 27. ബ്രഹ്മജ്ഞാനാവലീമാല – (അര്‍ത്ഥസഹിതം) ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 28. നിര്‍വാണഷട്കംശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍, വ്യാഖ്യാനം പ്രൊഫ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
 29. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത്ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 30. കാഠകോപനിഷത്ത്ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 31. സാധനാപഞ്ചകംശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 32. ലഘുവാക്യവൃത്തിശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 33. ശ്രീ ദക്ഷിണാമൂര്‍ത്തി സ്തോത്രംശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 34. ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞം സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി
 35. ഈശ്വരകാരുണ്യം (ആത്മകഥ) – പുരുഷോത്തമാനന്ദ സ്വാമിജി
 36. പുരുഷസൂക്തം (അര്‍ത്ഥസഹിതം)
 37. യക്ഷപ്രശ്നം (മലയാളം)
 38. രാമായണം നിത്യജീവിതത്തില്‍അശേഷാനന്ദ സ്വാമി
 39. എന്തിനു ഗീത പഠിക്കണംചിന്മയാനന്ദ സ്വാമി
 40. സനാതനധര്‍മ്മാമൃതംമാതാ അമൃതാനന്ദമയീ
 41. അമ്മയുടെ സന്ദേശങ്ങള്‍മാതാ അമൃതാനന്ദമയീ
 42. തിരുക്കുറള്‍ (മലയാളം)
 43. ശ്രീ ഹനുമാന്‍ ചാലീസ – ഗോസ്വാമി തുളസീദാസ്‌
 44. ലഘുവാക്യവൃത്തി – ശ്രീശങ്കരാചാര്യര്‍
 45. പ്രസ്ഥാനഭേദം - ശ്രീ ജി നാരായണപണിക്കര്‍
 46. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം വ്യാഖ്യാനം – ശ്രീ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി
 47. തിരുവാചകം (മാണിക്കവാചകര്‍) – തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍
 48. നിത്യകര്‍മ്മചന്ദ്രിക – സ്വാമി ആത്മാനന്ദഭാരതി
 49. ചിന്താരത്നം – എഴുത്തച്ഛന്‍ (വ്യാഖ്യാനം) - ശ്രീ പി. സുന്ദരം സ്വാമി
 50. തത്ത്വബോധം (ഭാഷാനുവാദം) – സദാനന്ദസ്വാമികള്‍
 51. വിഗ്രഹാരാധന – സദാനന്ദസ്വാമികള്‍
 52. അഷ്ടാവക്രഗീത അഥവാ അഷ്ടാവക്ര സംഹിത (വ്യാഖ്യാനം) – ശ്രീ മഹോപാദ്ധ്യായ രവിവര്‍മ്മതമ്പാന്‍
 53. ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമി ശതാബ്ദസ്മാരക ഗ്രന്ഥം
 54. ശ്രീ വിദ്യാധിരാജ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ – ഡൌണ്‍ലോഡ് (93.73MB)
 55. ഭട്ടാരശതകം - ശ്രീ വാഴപ്പിള്ളേത്ത് കൊച്ചുരാമന്‍പിള്ള
 56. ബാലാഹ്വസ്വാമിചരണാഭരണം – ചട്ടമ്പിസ്വാമിയുടെ ജീവചരിത്രസംഗ്രഹം (74.2 MB, 315 പേജുകള്‍)
 57. ശ്രീ തീര്‍ത്ഥപാദപരമഹംസ സ്വാമികള്‍ (ജീവചരിത്രം) -  വാല്യം 1 ഭാഗം 1 (113 MB), വാല്യം 1 ഭാഗം 2 (110 MB), വാല്യം 2 ഭാഗം 1 (94.4 MB), വാല്യം 1 ഭാഗം 2 (104 MB)
 58. ശാന്തിമന്ത്രങ്ങള്‍ (ഭാഷാവ്യാഖ്യാനം) – ശ്രീ വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ (29.1 MB, 139 പേജുകള്‍)
 59. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് (ശാങ്കരഭാഷ്യസാരത്തോടുകൂടി) – ശ്രീ പി കെ നാരായണ പിള്ള (11.9 MB, 47 പേജുകള്‍)
 60. ശ്രീമദ് സദാനന്ദ സ്വാമികള്‍ – ജീവചരിത്രം (4.6MB, 23 പേജുകള്‍)
 61. പ്രണവോപാസന – വിദ്യാനന്ദതീര്‍ത്ഥപാദസ്വാമികള്‍ (൧൭ MB, 90 പേജുകള്‍)
 62. കൈവല്യനവനീതം പരിഭാഷ – തിരുവല്ലം ഭാസ്കരന്‍ നായര്‍ (266 പേജുകള്‍, 57 MB)
 63. ആദിഭാഷ – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 64. ക്രിസ്തുമതനിരൂപണം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 65. വേദാധികാരനിരൂപണം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 66. നിജാനന്ദവിലാസം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 67. ജീവകാരുണ്യ നിരൂപണം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 68. ശ്രീചക്രപൂജാകല്പം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 69. പ്രാചീന മലയാളം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 70. പ്രാചീന മലയാളം ഭാഗം 2 – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 71. ദേവീ മാനസപൂജാ സ്തോത്രം – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 72. ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ ലഘുകൃതികള്‍ – ശ്രീ ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍
 73. അഥര്‍വ്വവേദം മലയാളം – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ & ആര്‍. ലീലാദേവി
 74. 108 ഉപനിഷത്തുകള്‍ (അര്‍ത്ഥസഹിതം) – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ & ആര്‍. ലീലാദേവി
 75. ഹിന്ദു ഇയര്‍ ബുക്ക് – ഡോ. ആര്‍. ലീലാദേവി
 76. ഗീതാപ്രവചനം – വിനോബാ ഭാവേ മലയാളം പരിഭാഷ – വി. ബാലകൃഷ്ണന്‍
 77. യഥാര്‍ത്ഥ ഗീത ( ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീത വ്യാഖ്യാനം) – സ്വാമി അഡഗഡാനന്ദജി
 78. സര്‍വ്വവേദാന്തസിദ്ധാന്ത സാരസംഗ്രഹം – വ്യാഖ്യാനം – സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദസരസ്വതി
 79. വിദുരനീതി അര്‍ത്ഥസഹിതം
 80. പഞ്ചതന്ത്രം – മഹാകവി കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍
 81. മുണ്ഡകോപനിഷത് അര്‍ത്ഥസഹിതം
 82. കേനോപനിഷത്ത്
 83. ശ്രീരാമോദന്തം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 84. അഷ്ടാവക്രഗീതാ അര്‍ത്ഥസഹിതം
 85. യക്ഷപ്രശ്നം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 86. നാരദ ഭക്തി സൂത്രം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 87. സൗന്ദര്യലഹരി സ്തോത്രം അര്‍ത്ഥസഹിതം – ശങ്കരാചാര്യര്‍
 88. ശിവാനന്ദലഹരീ സ്തോത്രം അര്‍ത്ഥസഹിതം – ശങ്കരാചാര്യര്‍
 89. ശ്രീമദ് നാരായണീയം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 90. ചാണക്യനീതി അര്‍ത്ഥസഹിതം
 91. ആത്മബോധം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 92. സംസ്കൃതവ്യവഹാര സാഹസ്രീ മലയാളം
 93. ഭജഗോവിന്ദം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 94. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത് അര്‍ത്ഥസഹിതം
 95. നീതിസാരം – സംസ്കൃതസുഭാഷിതങ്ങള്‍ അര്‍ത്ഥസഹിതം
 96. ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത അര്‍ത്ഥസഹിതം
 97. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം അര്‍ത്ഥസഹിതം
 98. ശ്രീ വിവേകാനന്ദസൂക്തങ്ങള്‍
 99. ഗുരുഗീത അര്‍ത്ഥസഹിതം
 100. ശ്രീ ലളിതാസഹസ്രനാമ സ്തോത്രം
 101. ദേവീമാഹാത്മ്യം പദ്യപരിഭാഷ – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍
 102. ദേവീമാഹാത്മ്യം ഗദ്യപരിഭാഷ അര്‍ത്ഥസഹിതം
 103. കേരളോല്പത്തി – തുഞ്ചത്തു രാമാനുജന്‍ എഴുത്തച്ഛന്‍
 104. ഷോഡശ സംസ്കാരങ്ങള്‍ – സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി
 105. വൈരാഗ്യശതകം – ഭര്‍തൃഹരി
 106. നീതിശതകം – ഭര്‍തൃഹരി
 107. ഐതിഹ്യമാല ഭാഗം 1, ഭാഗം 2, ഭാഗം 3, ഭാഗം 4, ഭാഗം 5, ഭാഗം 6, ഭാഗം 7, ഭാഗം 8 – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി
 108. ഹിന്ദുധര്‍മ്മ പരിചയം – സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി
 109. ഭഗവദ്ഗീതയും ഇടമറുകും – ശ്രീ ഹര്‍ഷവര്‍ദ്ധനന്‍
 110. ഈശ്വരകാരുണ്യം – ശ്രീ പുരുഷോത്തമാനന്ദസ്വാമികളുടെ ആത്മകഥ
 111. പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രം അര്‍ഥസഹിതം 
 112. THE GAME OF LIFE & HOW TO PLAY IT

  2.നോവല്‍ 
  3.കവിത (MP3)
  കുറത്തി(19.8MB)
  നാറാണത്തുഭ്രാന്തന്‍(14.5MB)
  പൂതപ്പാട്ട് 1
  രമണന്‍
   മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം

   ഇഷ്ടപ്പെട്ടവ...